atrk Laheghi | Թուրքական հիդրավլիկ արտադրանքի գնացուցակ

Telegram ալիք

  telegram.me/laheghi

Աշխատանքային ժամեր

Շաբաթից չորեքշաբթի 10-18

հինգշաբթի 10-15

կապվեք մեզ հետ

+98 41 3439 11 64 - 65
0914 910 90 60

Telegram ալիքի միացման հղում

Շաբաթից չորեքշաբթի 10-18հինգշաբթի 10-15

Հետագայում հիդրավլիկ գլան հաշվիչ

   Ցանկացած հարց տվեք

Էլեկտրական փականի 3/8 խաչաձև զուգահեռ հիդրավլիկ ճեղքի հիշողություն

DSG-03-2D2-A220-DL

DSG-03-2D2-A220-DL

Ինչպես տարածել այս էջը

Այս էջի հասցեն
https://www.torkhydraulics.biz/previewARM/46/DSG-03-2D2-A220-DL